KAZRUS

...

Ақылман мен туралы ғылым

О разуме и науке

KAZ:

Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад әл-Фарабидің «Ақыл мен ғылым туралы» бұл кітабына оның кіріспесі мен төрт трактаты: «Ақыл [сөзінің] мағынасы жайында», «Химия өнерінің қажеттілігі туралы», «Адамның дене мүшелеріне қатысты Аристотельмен келіспеушілікке орай Галенге қарсылық туралы» және «Ғылымды жіктеу туралы» еңбектері еніп отыр.

Аталған кітапқа «Әл-Фараби. Ақыл мен ғылым туралы» (Алматы, 1975 ж.) араб тілінен аударылған басылым негізге алынды.

«Ұлы даланың тарихи тұлғалары» атты топтамасының кітабі IX ғасырда өмір сүрген ұлы философтың идеяларын тарату мақсатында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шығарылып отыр және барша оқырман қауымға арналады.

RUS:

В книгу Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби «О разуме и науке» включены введение и четыре трактата: «О значениях [слова] разум», «О необходимости искусства химии», «О возражении Галену по поводу его разногласий с Аристотелем относительно органов человеческого тела», «О классификации наук».

В основу данной книги легло издание «Аль-Фараби. О разуме и науке» (Алма-Ата, 1975 г.), переведенное с арабского языка.

Книга из серии «Исторические личности Великой степи» переиздана с целью распространения идей великого философа IX века на трех языках – казахском, русском, английском и адресована широкому кругу читателей.

ENG:

The book of Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi “On Intellect and Science” includes the introduction and four treatises: “About the Values of [Words] Intellect”, “About the Necessity of the Art of Chemistry”, “On the Objection to Galen, regarding His Disagreements with Aristotle, about the Organs of the Human Body”, “About the Classification of the Science”.

The book is based on the publication of Al-Farabi. “On Intellect and Science” (Alma-Ata, 1975), translated from Arabic.

The book was reprinted to disseminate the ideas of the great philosopher of IX century in three languages – Kazakh, Russian and English and is addressed to a wide range of readers.

ISBN: 978-601-984-8

Автор: Аль-Фараби

Язык: Казахский, Русский, Английский


Электронды кітап: 400.00

В корзину


Қағаз кітап: 930.00

В корзину

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Санат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Ақы төлеу және жеткізу
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2019
Janabilim.kz
ТОО «Jan’a bilim»