KAZRUS

...

Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесінің технологиясы: мазмұны мен қолдануы

Технология трехмерной методической системы обучения: сущность и применение

KAZ:

Кітапта оқытудың әдістемелік жүйесін модернизациялау мәселелері гуманистік парадигма мен тұлғаға бағытталған әрекеттену тәсілдемесі ауқымында қарастырылады. Білім берудегі технологиялық тәсілдеменің даму тарихының талдауы жасалып, педагогикалық технологиялардың құрылымдық-мазмұндық құрамдас бөліктері талданған. Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесі мен дидактикалық матрицаның мәні ашып көрсетілген.

Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесі технологиясын құрастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері келтірілген. Педагогикалық квалиметрияның негізгі сұрақтарына тоқталған: критериалды бағалаудың, оқыту сапасының, оқыту сапасын бассқарудың, оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеу мен диагностикалаудың мәні ашылған.

Бұл еңбекте сонымен бірге оқу үдерісін технологизациялаудың әдістемелік аспектілері мен қарастырылып отырған технологияның тәжірибеге енгізу шарттары негізделінген. Технологиялық тәсілдеме негізінде дамытушы оқулықтарды құрастыру, оқу үдерісін технологиязациялау ауқымында заманауи сабақты құрастыру мәселелері қарастырылған.

Бұл жұмыс мектеп мұғалімдері мен басшыларына, ғылыми қызметкерлерге, студенттер, магистрант, докторанттар мен ЖОО оқытушыларына пайдалы болуы хақ.

RUS:

В книге рассматриваются вопросы модернизации методической системы обучения в контексте гуманистической парадигмы и личностно- деятельностного подхода. Дается анализ истории развития технологического подхода в образовании, проанализированы структурно-содержательные составляющие педагогических технологий. Раскрывается суть трехмерной методической системы обучения и дидактической матрицы. Приводятся психолого-педагогические основы разработки технологии трехмерной методической системы обучения.

Затронуты основные вопросы педагогической квалиметрии: раскрыта сущность критериальной системы оценивания, качества обучения, управления качеством обучения, мониторинга и диагностики учебных достижений учащихся.

В работе также обоснованы методические аспекты технологизации учебного процесса и условия внедрения рассматриваемой технологии в практику. Рассмотрены вопросы конструирования развивающих учебников на основе технологического подхода, проектирования современного урока в контексте технологизации учебного процесса.

Работа может быть полезной учителям и руководителям школ, научным работникам, студентам, магистрантам, докторантам и преподавателям ВУЗов.

ISBN: 978-601-275-750-7

Автор: Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У.

Язык: Русский


Электронды кітап: 500.00

В корзину


Қағаз кітап: 2000.00

В корзину

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Санат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Ақы төлеу және жеткізу
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2019
Janabilim.kz
ТОО «Jan’a bilim»